+66(0)9 5259 5256, +66(0)6 3395 9397 [email protected]

Useful Information

คลายล็อก กพท.ออกมาตรการเที่ยวบินในประเทศ เริ่ม 1 ก.ย.นี้

Example blog post alt

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกมาตรการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ผู้โดยสารต้องเตรียมเอกสารยืนยันผลตรวจโควิด-รับวัคซีน

วันนี้ (29 ส.ค.2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ หลังจาก ศบค.ผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม

กพท. ระบุว่า ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง หารือเตรียมมาตรการรองรับเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิด ซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ในการผ่อนผันให้เดินทางได้ แต่ยังต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม

สายการบินต่าง ๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือน ก.ย.นี้ โดยสายการบินจะตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดได้จาก https://www.moicovid.com/

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้

  • เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
  • เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ
  • เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาล หรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง และสามารถออกเอกสารที่สายการบินยอมรับ ซึ่งสมาคมสายการบินกำลังดำเนินการร่วมกับผู้จัดทำแอปฯ หมอพร้อม เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานการดำเนินการทั้งหมดบนแอปฯ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำมาใช้ประกอบการเดินทางได้

ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกิน 75% ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน คำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกัน สายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังหารือและร่วมมือกันจัดทำมาตรการให้ครอบคลุมด้านการบริการทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบในอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบการขึ้นลงอากาศยาน การจัดที่นั่งให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างระยะห่าง การวางแนวทางเดินของผู้โดยสาร รวมถึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

Top